Elazığ Aileleri+

CAMİLER


 19.3.2010 16:54:43   4682 kez okundu.
 Kategori : ELAZIĞDA TURİZM

CAMİLER

         Arslaniye(Esediye)Medresesi

          1518 tarihli defterde muhtemelen Bahaüddin Medresesi olarak zikredilen medrese olmalıdır. Medrese, camii ve zaviye ile birlikte bir külliye teşkil etmektedir. Medresenin kesin inşa tarihi belli olmamakla beraber, Selçuklu ve Artuklular zamanınıda yapılmış olabileceği, bugün mevcut olmayan fakat 20-30 yıl kadar önce metruk bir halde bulunduğu ifade edilen avlusunun methalindeki üslup ve mimari özelliklerine istinaden ileri sürülmüştür. Söz konusu methalin üst köşelerini teşkil eden iki tarafındaki evvelce mevcut olduğu bildirilen arslan kabartmasından da bahsedilmektedir ki, isminin buradan geldiği tahmin olunmaktadır. Belki de Külliyeyi Artuklu Fahrettin Kara Arslan inşa ettirmiş olduğundan, Arslaniye adını almıştır.
   


    Zahiriye Medresesi

      Aynı adla anılan mahallede bulunan bu külliyenin bulunduğu yerde, bugün "Zahiri Baba" olarak anılan türbeden başka bir yapı kalmamıştır. Türbe, son derece küçük ve basit bir yapıdır. Muhtemelen Selçuklu çağında inşa edilmiştir. Zahiri Baba türbesinde mdefun olan zatın, medresenin korucusuna mı, yoksa sonraki devirlerde medresede hizmet veren bir zata mı ait olduğu bilinmemektedir. 1523 tarihli icmal defterindeki "Efkaf-ı Medrese-i Melik-i Zahiriye" kaydına bakılırsa, Melik zahir'in, Harput'taki medrese ile olan ilgisi konusunda herhangi bir kayıt mevcut değildir.
          
      Molla Ahmet Peykevi Medresesi

      Hayatı ve şahsiyeti hakkında efsanevi rivayetlerin dışında pek az bilgi sahibi olduğumuz Molla Ahmet Peykevi'cinin medrese ve zaviyesine ait kayıtlar, onun evvel zanndeildiği gibi, XVII. Yüzyılda IV. Murat devrinde değil, ondan en az 120 sene önce yaşadığını ortaya koymaktadır.
 
 
   Harput Kalesi Camii

   Minaresiz olan bu camiden bugün hiç bir iz kalmamıştır. Bundan başka sağ tarafında kargir, ufak bir caminin daha olduğu ve daha evvelce mevcut olan minaresinin sonradan yapıldığı belirtilmektedir. Geride kalan kitabesine göre         1348 M  . (805 H.) tarihinde inşa edildiği ileri sürülmektedir
 
   2. Derviş Beyazıd Külliyesi

   Sadece 1518 tarihli tahrir defterinde adı geçen bu külliyenin nerede olduğu bilinmemektedir.Ancak bugün böyle bir külliye mevcut değildir.
     

     Meydan Camii       SarayHatun Camii

     Harput’ta bulunan bu yapı külliye halindedir. Camii ve çeşmesi zamanımıza kadar gelebilmiştir. Kare planlı olup kubbesi dört kalın sütun üzerinde oturtulmuştur. Kenarları ise tonozla örtülüdür. Mihrap, sade bir işçilik göstermektedir. Minber ise taş işçiliği bakımından dikkat çekicidir. Minare, beyaz taşlarla örülmüş olup merdiven kısımları koyu taşla belirtilmiştir.

       

       

         

       

     
 

 

       Ulu  Camii  
       Harput’ta Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından H. 551 (M 1156-1157) yılında yaptırılan camii, Anadoludaki en eski ve en önemli yapılardan birisidir.Cami; dikdörtgen planlı, dışa kapalı görünümlü olup, minaresinin eğri durumda oluşu ve tuğlalarının süsleme öğesi olarak kullanılması bakımından ilginçtir. Harim son cemaat ve avlu olmak üzere üç bölümden yapılmıştır. 
     

      

         

       

       

       

       
              

    Kuşunlu Camii

     Harput’ta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneği olup, kare yapılı, üzeri büyük bir kubbe ile örtülü ve kubbeye giriş trompludur. Kubbe kasnağında dört penceresi olup, mihrabı sade bir niş biçimindedir. Son cemaat mahalli üç kubbelidir. Kubbelerin üzeri kurşunla kaplıdır. Harim kapısı yonca şeklinde olup, minaresi kesme taştan yapılmıştır   

       


                    

     Ağa Camii

     Harput’un girişinde solda yer almaktadır. Yapı tamamen harap olmasına rağmen minaresi mevcuttur. Harput Müzesindeki kitabesine göre 1559 yılında Pervane Ağa tarafından yaptırılmıştır         

       

          

       

    Ahmetbey Camii
  
Harput’un girişinde sağda yer almaktadır. Harap olan yapı, Osmanlıların ilk sancak beylerinden Karaçinzade Ahmet Bey tarafından 1515 yılında yaptırılmıştır.

      

    Yusuf Ziya Paşa Camii 

    Bu cami Keban İlçesinde bulunmaktadır. Medresesi, kütüphanesi, şadırvan ve haziresi olan bir külliye halindedir. Birinci Abdülhamit’in saltanatı sırasında Keban’da eminlik yapmış bulunan Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin etrafı duvarlarla çevrilidir. Caminin harimi kare planlı olup üzeri dört sütun üzerine oturtulan kubbe ile örtülüdür. Mihrap sade bir şekilde, minber ise gayet güzel taş işçiliği göstermektedir. Revaklı son cemaat mahallinin orta kısmı kubbe, yan kısımları tonozlarla örtülüdür. Batıda yer alan minare müstakil olup sekizgen kaideli ve çokgen gövdelidir.

Şadırvan, sekizgen planlı olup üzerini örten kubbe bugün mevcut değildir.   

Kütüphane, camii’nin batısında yer almaktadır. İki katlı olan yapının üzeri kubbe ile örtülmüştür. 1810 yıllarında yapıldığı üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır.

Medrese kısmı halen mevcut değildi

Medrese kısmı halen mevcut değildir  

    Merkez Camii

    Palu’da bulunan bu cami, dikdörtgen planlı olup üzeri düz damla örtülüdür. İçi sütun ve payelerle üç nefe ayrılmıştır. Mihrap, taş işçiliği göstermektedir. Minarenin yalnız kaide kısmı mevcuttur.

    Yeşil Minareli Camii

  Eski Palu’da bulunan bu caminin yalnız minaresi mevcuttur. Minare, yeşil sırlı tuğla ile örtülüdür


Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Duyurular


Tümünü Gör

Yönetim Kurulu


Tümünü Gör

Anket

MARED ÇALIŞMALARINI NASIL BULUYORSUNUZ


 


Tümünü Gör

Bugün : 2287   Son 1 Hafta : 11011   Son 1 Ay : 60367   Son 12 Ay: 787559